Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Methoden van contractsuitleg

  • A.M.M. Hendrikx
Date
Tuesday 20 June 2023
Time
Address
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof.mr. H.J. Snijders

Summary

Methoden van contractsuitleg bevat een model voor de uitleg van een overeenkomst. Het in kaart gebrachte model is gericht op de vraag aan de hand van welke methode een overeenkomst in een concreet geval dient te worden uitgelegd in het licht van bestaande regelgeving, rechtspraak en doctrine. Op basis van het model kan worden vastgesteld welke methode van uitleg geïndiceerd is op basis van een bepaalde selectie en weging van uitlegfactoren aan de hand van gezichtspunten. Het aan het Nederlandse recht ontleende model wordt tevens in internationaal perspectief geplaatst en vergeleken met buitenlandse wet- en regelgeving, rechtspraak en literatuur ten aanzien van de contractsuitleg. In geval van een uitlegdispuut biedt het model de nodige handvatten. Daarnaast zal de helderheid, inzichtelijkheid en begrijpelijkheid van het uitlegoordeel naar verwachting toenemen door een consequente hantering van het vormgegeven model bij de motivering van een uitlegoordeel. Dit komt de kwaliteit en legitimiteit van het uitlegoordeel ten goede.

De laatste jaren heeft de rechtspraak met betrekking tot de uitleg van een overeenkomst niet stilgestaan. In de praktijk wordt hierdoor het uitlegleerstuk als complex ervaren. Dit proefschrift voorziet in deze behoefte en geeft niet alleen sturing aan de uitleg van een overeenkomst, maar draagt ook bij aan de rechtszekerheid in de zin van voorspelbaarheid. Daarnaast is deze publicatie ook relevant in het licht van de opkomst van gespecialiseerde rechtbanken, zoals in Nederland de NCC (Netherlands Commercial Court) voor internationale zakelijke geschillen en het huidige debat over het vestigingsklimaat in Nederland.

PhD dissertations

PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally after the defence through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

Marieke Epping
Scientific communication adviser
m.epping@bb.leidenuniv.nl
071 527 1521

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.